Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Getirmegiň wagty nähili?

Adaty ulaglar-Ex ätiýaçlyk ulaglarymyz bar bolsa 45 iş gününiň içinde eltip berýär.Öňki işleriň gowşurylyşy 120 iş gününiň içinde.Specialörite maksatly ulaglar - talaplaryňyza laýyklykda.

Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, zerur bolsa çakylyk berip bileris.

Töleg şertleri haýsylar?

Elýeterli tölegler T / T, L / C göz öňünde tutulanda, onlaýn bank tölegini öz içine alýar.

Myurdumda siziň agentiňiz bolmak isleýärin, şeýlemi?

Hawa, ýokary ukyply we üstünlikli uzak möhletli hyzmatdaşlara sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Ulaglary talaplarymyza görä yzyna alyp bilersiňizmi?

Hawa, aýratyn talaplaryňyzy kanagatlandyrmak üçin bizde hünärmen zawod we gözleg topary bar.

Hususy sargytlary kabul edýärsiňizmi?MOQ sargydyňyz näme?

Hawa, edýäris, MOQ-ymyz 1 toplum.