Elektron quakard maşyn

 • GJY elektron quakkard enjamy

  GJY elektron quakkard enjamy

  • Mehaniki bölekleriň aýratynlyklary

  Dişli hereketlendiriji ulgam

  Simpleönekeý pyçagyň beýikligini sazlamak - sazlamak usuly we maşyna aşa çeýeligi getirýän çalt açylýan ölçeg-sazlaýyş ulgamy.

  - Kiçi göwrümli zawod üçin ýörite beden çarçuwasy.

 • Elektron quakkard enjamy

  Elektron quakkard enjamy

  • Mehaniki bölekleriň aýratynlyklary

  - Gaty berk ikitaraplaýyn kamera bilen sürülýär

  -Min tehniki hyzmaty

  - highokary takyklygyň, ýokary intensiwligiň we ýeňil agramyň artykmaçlyklaryny öz içine alýan çarçuwaly dizaýn bilen

  - Deňagramsyz ýükleri ýok edýän we titremesiz işläp bilýän deňagramly göteriji mehanizm bilen enjamlaşdyrylan.

  - Pyçagyň beýikligini sazlamagyň ýönekeý usulyny we maşyna aşa çeýeligi getirýän çalt açylýan ölçeg-sazlaýyş ulgamyny kabul etmek

  -Gaty ýokary göteriş mehanizmi, goldaw gurluşy we ýokary tizlikde kadaly işläp bilýän iňňäni saýlamak ulgamy bilen üpjün edildi

 • DL_DLS

  DL_DLS

  ·Mehaniki bölekleriň aýratynlyklary

  - Iki gezek zynjyr ulgamy

  - Pyçagyň beýikligini sazlamagyň ýönekeý usulyny we maşyna aşa çeýeligi getirýän çalt açylýan ölçeg-sazlaýyş ulgamyny kabul etmek

  - Gaty göteriji mehanizm, goldaw gurluşy we oňat işläp bilýän iňňäni saýlamak ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.

 • BZ-II selvedge quakkard

  BZ-II selvedge quakkard

  Sürüji ulgamy

  Geçiriş mehanizminiň ýörite işlenip düzülen dürli görnüşli dokma modelleri üçin amatly

  sinhron guşak

  Garaşsyz servo hereketlendiriji, kodlaýjy tarapyndan sazlanan dokma bilen takyk sinhron

  Iň ýokary tizlik: 1000rpm

  Tersine görnüşi: ýörite döredilenBahartersine, ýokary tizlik üçin amatly

  Dolandyryjyulgamy:arassa, ulanyjy üçin amatly we işlemek aňsat

  Uýgunlaşdyrylan dokma önümleri: her dürlirapier dokma,taslamadokma,howa reaktiw dokma enjamy, suw uçarydokma we gatnaw dokma

  Mata ulanylyşy: dokalýan dokma we bellik we her dürli tekiz matalaryň, terri matalaryň we senagat matalarynyň nyşany;

  Işleýiş aýratynlygy: goşa göteriji doly dökmek, çybyk sürmek, paralel dökmek